(XI)

REVALIDACIÓ

Partint de la clàssica concepció de les 4Ps (Producte, Preu, Punt de venda, Promoció), valida la solució del teu projecte.